Kjenner du ditt barns rettigheter som hørselshemmet?

Ung jente i klasserom.
Hørselshemmede barn har lovfestede rettigheter for tilrettelegging.

Kunnskapsoppsummering – «Hørselshemmedes barn og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i barnehage og skole»

NTNU samfunnsforskning v/Patrick Kermit har på oppdrag fra HLF skrevet en kunnskapsoppsummering om hvordan hørselshemmede barn og unge har det i barnehage og skole. Resultatene er nedslående: 1. de gjør det faglig dårligere enn sine jevnaldrende, 2. de sliter mer når det gjelder sosial deltakelse og likestilling, og 3. de har liten grad av medbestemmelse når det gjelder egen opplæring. Les mer her

Regelverk om skolemiljø, gjeldende fra 1. august 2017. Her får man blant annet informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen. Les mer.

Ny norm for lærertetthet i skolen fra skolestart 2018

Det er gode nyheter at det fra høsten 2018 er kommet nye regler for lærertetthet i skolen

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/larernorm/id2608687/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2019.08.2018&utm_content=Utdanning

«Veileder for opplæring av barn og unge»
Veilederen er et bidrag til at barn og unge med hørselshemming får et tilpasset og likeverdig opplæringstilbud. Kommuner og fylkeskommuner er ansvarlige for grunnopplæringen, også for elever med nedsatt hørsel. Kommuner har ansvaret å gi barnehagetilbud og spesialpedagogisk hjelp til barn med hørselshemning under skolepliktig alder.

Les mer i veilederen her

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne har lovfestede rettigheter
Rettighetene er hjemlet i lover og forskrifter og tjenestetilbudene gis fra ulike instanser. I saker som fastlegger en enkeltpersons rettigheter eller plikter, skal det i følge forvaltningsloven fattes enkeltvedtak.

Du kan lese mer om rettigheter og tilbud på sansetap.no

Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med hørselshemming

Våren 2016 kom denne rapporten fra NTNU v/ Patrick Kermit m.fl som tegner et bilde av at hørselshemmede barn og unge jevnt over strever mer i skolen enn vanlige elever.

Les mer