Aktuelle rapporter og informasjon

Ung jente i klasserom.
Hørselshemmede barn har lovfestede rettigheter for tilrettelegging.

Kunnskapsoppsummering om hørselshemmede barn og unge

NTNU samfunnsforskning v/Patrick Kermit har på oppdrag fra HLF skrevet en kunnskapsoppsummering om hvordan hørselshemmede barn og unge har det i barnehage og skole. Noen av konklusjonene: 1. de gjør det faglig dårligere enn sine jevnaldrende, 2. de sliter mer når det gjelder sosial deltakelse og likestilling, og 3. de har liten grad av medbestemmelse når det gjelder egen opplæring. Les mer her

Inkludering i skolen

NTNU samfunnsforskning har på oppdrag fra HLF levert en rapport om god inkludering i skolen for hørselshemmede elever. Les mer her

Ad hoc rapporten

På landsmøtet i HLF i 2018 ble det vedtatt å nedsatte et ad hoc-utvalg for å se på støttesystemet rundt hørselshemmede barn og unge. Utvalget er nå ferdig med arbeidet og rapporten som ble nettlansert i desember 2020 viser et tydelig behov for en koordinator nær barnet og familien. Videre er det behov for et bedre tilbud om veiledning og opplæring til foreldre, barnehageansatte, lærere, ledere og PPT relatert til: 

  1. Pedagogisk tilrettelegging, med særlig vekt på språkstimulering og organisering av undervisning. 
  2. Hørselsteknisk tilrettelegging med lydutjevning og eventuelt ulike direkte- lydløsninger. 
  3. Sosial inkludering og ivaretakelse av det psykososiale aspektet.

I tillegg viser rapporten at det er svært viktig å sikre alle overganger i opplæringsløpet. 

Rapporten kan du lese i sin helhet her. 

Veileder for opplæring av barn og unge
Veilederen er et bidrag til at barn og unge med hørselshemming får et tilpasset og likeverdig opplæringstilbud. Kommuner og fylkeskommuner er ansvarlige for grunnopplæringen, også for elever med nedsatt hørsel. Kommuner har ansvaret å gi barnehagetilbud og spesialpedagogisk hjelp til barn med hørselshemning under skolepliktig alder. Les mer i veilederen her

Regelverk om skolemiljø, gjeldende fra 1. august 2017. Her får man blant annet informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen. Les mer.

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne har lovfestede rettigheter
Rettighetene er hjemlet i lover og forskrifter og tjenestetilbudene gis fra ulike instanser. I saker som fastlegger en enkeltpersons rettigheter eller plikter, skal det i følge forvaltningsloven fattes enkeltvedtak.

Du kan lese mer om rettigheter og tilbud på sansetap.no

Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med hørselshemming

Våren 2016 kom denne rapporten fra NTNU v/ Patrick Kermit m.fl som tegner et bilde av at hørselshemmede barn og unge jevnt over strever mer i skolen enn vanlige elever. Les mer